Generelle handels- og leveringsbetingelser for billeder til offentliggørelse

Alle beløb er ekskl. omkostninger i forbindelse med optagelse af billeder: fx modelhonorarer, rekvisitter, transportomkostninger, fragt, porto, samt fortæring under opgaver over 4 timer – med mindre andet er aftalt skriftligt.

 • Leverede billeder må kun anvendes til det aftalte formål, og betalingen gælder kun for engangsreproduktion – med mindre andet er aftalt skriftligt.
 • Billedmaterialet må ikke videresælges, udlånes eller på anden måde overdrages.
 • Digital videreudnyttelse af billeder fx på internettet må kun ske efter skriftlig aftale med fotografen.
 • Alle billeder leveres i henhold til gældende dansk lov om ophavsret.
 • Køber påtager sig det fulde ansvar for misvisende og ærekrænkende tekster i forbindelse med offentliggørelse.
 • Ved kommerciel brug af et billede påhviler det køber at sikre sig fornøden tilladelse fra de afbildede personer. Ved publicering af et billede, hvor anden ophavsmands værk indgår, er køber ansvarlig for eventuelle økonomiske krav fra denne.
 • Billederne må ikke udsættes for sammenkopiering, beskæring, elektronisk manipulation etc. uden fotografens skriftlige tilladelse. Beskæring af hensyn til lay-out er tilladt.
 • Ved offentliggørelse af et billede, som en kunde ikke har købt retten til at offentliggøre, debiteres anvendelsen med 850,00 kr. ekskl. moms pr. billede plus et tillæg på 100%.
 • Ved offentliggørelse skal fotografens navn anføres således: Foto: Brian Jagd Mauritzen. Ved udeladelse af fotografens navn debiteres et tillæg på kr. 850,00 ekskl. moms pr. billede oven i den i forvejen aftalte samlede pris.
 • MauFoto arbejder i et kalibreret system og fralægger sig ethvert ansvar for følgerne af, at en kunde arbejder i et ikke-kalibreret system. (Se menupunktet Leveringsstandard)
 • Billeder leveres uden den afsluttende skarphedsbehandling med fx unsharpmask, idet denne foretages bedst, når den endelige billedstørrelse er kendt. Det er således kundens ansvar, at billederne skarphedsbehandles – med mindre andet er aftalt.
 • Betalingsbetingelser: Netto kontant. Ved betaling senere end 10 dage fra fakturadato beregnes 1% i rente pr. påbegyndt måned fra fakturadato. Hertil kommer gebyrer i henhold til rentelovens regler.